رکورد اشتغال

رکورد اشتغال در صنعت و خدمات شکسته شد

بررسی آمار نیروی کار در فصل پاییز که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می دهد، میزان اشتغال در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 535 هزار نفر افزایش یافته و به 24 میلیون و 70 هزار نفر رسیده است و باوجود افزایش 0.1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری به رقم بی سابقه 8.2 درصد کاهش یافته است.

میزان اشتغال کشور در پاییز 1401 بیش از 757 هزار نفر بیشتر از پاییز سال 1396، یعنی سال قبل از تحریم ها است. همچنین در پاییز امسال اشتغال در بخش صنعت با 2 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به 8 میلیون و 329 هزار نفر بالغ شده است. این میزان اشتغال در بخش صنعت 666 هزار نفر بیشتر از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال 1396 است. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت بالاترین رقم در طول تاریخ بخش صنعت کشور رسیده است.

در بخش خدمات هم میزان اشتغال با 552 هزار نفر رشد نسبت به پاییز سال گذشته به 12 میلیون و 290 هزار نفر افزایش یافته است، هیچگاه اقتصاد ایران در بخش خدمات این تعداد فرصت شغلی نداشته است.

افزایش 535 هزار نفر خالص اشتغال در پاییز سال 1401 در شرایطی محقق شده است که به دلیل کاهش حجم بارش ها در این فصل، تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی 183 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کمتر شده و همچنین سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور از 10.6 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است.

در پاییز 1401، تعداد مردان شاغل 20 میلیون و 337 هزار نفر و تعداد زنان شاغل 3 میلیون و 733 هزار نفر بوده است. نرخ بیکاری مردان با 0.6 درصد کاهش به 7 درصد و نرخ بیکاری زنان با 1.5 درصد کاهش 14.2 درصد محاسبه شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله از 23.6 درصد به 19.2 درصد و نرخ بیکاری 15 تا 35 ساله ها از 16.1 درصد به 14.8 درصد کاهش یافته است.

پایان خبر/

سرمایه‌گذاران در پی چه استعدادها و شرکت‌های نوپایی هستند؟
ادامه مطلب